แผนผังโครงการ

โครงการ เดอะแกรนด์ พาร์ค

เจ้าของกรรมสิทธิ์และดําเนินการโดย บริษัท สยาม เรียลเอสเตท โซลูชั่น จํากัด เลขที่ 444/29 ม.10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 กรรมการผู้จัดการ นายธนเสฏฐ ธีรนนท์ตระกูล ทุนจดทะเบียน 136,930,000 บาท โครงการ เดอะแกรนด์ พาร์ค ตั้งอยู่ ต.สันนาเม็ง, ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ที่ดินใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันมีภาระผูกพัน สนับสนุน โครงการโดย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

ในสวนของคลับเฮาส์, สระวายน้ำ, ร้านอาหาร ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มิใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง จะเปิดให้บริการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมบ้านภายใน 15 วัน นับแต่ผู้ซื้อชําระเงินครบตามขอกําหนดในสัญญา

  • *พื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 43-3-98 ไร่
  • *พื้นที่ส่วนกลางสวนสาธารณะประมาณ 375 ต.ร.ว.